Условия и Правила

Когато няма друг сключен договор в писмен вид между EET Europarts (Номер по ДДС DK35239480, Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Дания) и Купувача, се прилагат следните Условия за продажба и доставка.

1.0       Определения

1.1       В настоящите условия и изисквания 

1.1.1    Ние и нас - се отнася за EET Europarts (със седалище и адрес Bregnerødvej 133 D, 3460, Birkerød, Дания)

1.1.2    Вие и Вас - се отнася за Купувача на каквито и да е стоки от нас

1.1.3    договор - означава тези правила и условия, заедно с Вашето потвърждение на поръчката

1.1.4    стоки - означава всички продукти или услуги, които можете да поръчате от нас

1.1.5    оферта - означава оферта за продажбата на стоки за Вас

1.1.6    поръчка - означава поръчка, направена от Вас към нас за покупка на стоки

1.1.7    потвърждение на поръчката - означава приемане на Вашата поръчка от наша страна

1.1.8    права на интелектуална собственост са всички патенти, регистрирани и нерегистрирани проекти/дизайни, авторски права, търговски марки, ноу-хау и всички други форми на интелектуална собственост, които са валидни и подлежат на изпълнение по света

1.1.8   уебсайт означава нашата интернет страница http://www.eeteuroparts.com/ или който и да е друг уеб сайт на EET Europarts Group

2.0      Оферта, приемане и потвърждение на поръчката

2.1      Нашата оферта за специфично изискване, различна от файла за дневни цени, се издава в писмена форма и е валидна само в деня на офертата.

2.2      Всички цени, посочени в нашите файлове за дневни цени са валидни за деня на издаване.

2.3      Всички поръчки за стоки се считат като предложение от Вас за закупуване на стоки съгласно настоящите правила и условия.

2.4      Ще приемем Вашето предложение за покупка на стоки в рамките на тези условия и правила чрез издаване на потвърждение на поръчка, като от този момент нататък договорът между нас става задължителен.

2.5      Потвърждението на поръчката е обвързващо, освен когато има несъответствие между потвърждението на поръчката и това, което Вие сте поръчали и несъответствието е неприемливо зо вас, като в такъв случай трябва да ни уведомите в рамките на 3 работни дни.

2.6      Ще направим всичко възможно да Ви доставим стоките, описани в потвърждението на поръчката, но е възможно да има случаи, когато не сме в състояние да доставим тези стоки, поради следните примери (а) стоките, вече не се произвеждат или не се предлагат или (б ) в нашия уебсайт е станало грешка в ценообразуването. При тези обстоятелства ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим и да Ви дадем възможност да потвърдите отново своята поръчка на правилната цена, или да отмените поръчката.   

2.7      Можем да променяме тези условия и правила по всяко време. Ето защо Ви съветваме да проверявате редовно условията на нашия уебсайт. Съответните промени ще важат за всички поръчки, които направите след момента, когато сме актуализирали правилата и условията на нашия уебсайт. Промените няма да се прилагат за поръчки, които сте подали преди съответните промени да са направени в сайта ни.

3.0      Резервации за стоки, които не са на склад

Освен ако не е указано друго, дадена оферта или потвърждение за поръчка от нас за стоки, които не са налични в складовете ни, може да се запази и всички оферти следва да се подчинят на действащите закони, свързани с вноса и износа на стоки. Ако тези резервации станат релевантни, ние си запазваме правото да оттеглим нашата оферта и да анулираме поръчката и Вие нямате право да подавате каквито и да е било претенции по отношение на нашата невъзможност да обработим поръчката Ви.

4.0      Цени и плащане

4.1      Цените, посочени на интернет страницата ни, включват опаковка и мита, но не включват ДДС, транспортни разходи и всякакви други налози.

4.2      Освен ако няма друго договорено с нас, Вие поемате разходите за доставка, както и всички допълнителни такси, които се считат за необходими в момента на поръчка.

4.3      Освен ако няма друго договорено, трябва да платите поръчката си, на датата на падежа, отбелязана на Вашата фактура. Имате 3 работни дни от датата на фактура да отправите всякакви въпроси и спорове, които имате, в противен случай фактурата ще се счита за точна и дължима на датата на падежа. Спорните части от фактурата ще бъдат дължими за плащане в рамките на 3 работни дни от датата на разрешаване на спора. Онези части от фактурите, за които няма спорове, трябва да бъдат платени, както е посочено по-горе.

4.4      Имаме право да начислим лихва върху просрочени фактури, считано от датата, когато плащането става изискуемо, до датата на плащане, в размер на 2% годишно над основния лихвен процент на централната банка на Дания. Запазваме си правото да предадем дълговете си на трети лица за събиране.

4.5      Всички намаления,които сме договорили с Вас, са приложими само ако получим плащането в срок, както е посочено в точка 4.3.

4.6      Ако, по наше мнение, Вашите финансови обстоятелства не са основание за определените условия на плащане, или ако не сте изпълнени условията за плащане ппо предходни доставки, си запазваме правото да анулираме необработени поръчки, ако не направите веднага плащане по сметка за всички вече доставени стоки, касаещи необработени поръчки.

4.7     За поръчки над EUR 1000 с ДДС няма да се приема плащане с кредитна карта.

5.0      Описание на стоките

5.1      Всички данни за продуктите, изложени на интернет страницата ни, са само за информационни цели и са задължителни само когато това е изрично посочено в потвърждението за поръчка.

5.2      Всички специфични изисквания, които отправяте по отношение на Вашата поръчка стават задължителни, когато те са изрично посочени в потвърждението на поръчката.

6.0      Време за доставка и закъснения

6.1      Всички доставки се извършват от нашия склад Ex Works (както е определено в Правилата на Incoterms 2000 г. и издадени от Международната търговска камара).

6.2      Всяко време за доставка, посочено в потвърждението на поръчката е приблизително. Времето за доставка не е същност на договора и ние не носим отговорност за загуби, разходи, щети, начисле-ния или разноски, причинени пряко или косвено от каквото и да е забавяне в доставката на стоките.

6.3      Всички доставки трябва да бъдат получени и подписани от Вас, Ваш служител, или упълномощено от Вас лице да приеме доставката на стоката.

6.4      Веднага след получаване на стоките, трябва да ги разгледате и да ни уведомите в случай, че нещо липсва, не е правилно доставено, с невярно описание или има някакво друго несъответствие с поръчаните стоки или в случай че стоките са с увредена опаковка или във видимо влошено състояние, като в момента на доставката, уведомите нас и куриера в писмена форма. В рамките на 7 работни дни след доставка, трябва да ни уведомите за всяка невидима повреда или дефект в доставените стоки, в противен случай се счита, че стоките са приети.

7.0      Прехвърляне на риска

Рискът за стоките се прехвърля към Вас, когато те са на разположение в нашия склад и очакват доставка от наш превозвач или да бъдат взети от Ваш куриер.

8.0      Право на собственост

8.1      Правото на собственост по отношение на стоките няма да премине към Вас, докато стоките не се платят напълно, както и докато не изплатите всички други суми, които евентуално ни дължите.

8.2      Докато правото на собственост на стоката премине към Вас в съответствие с клауза 8.1, се съгласявате да държите стоките на сигурно място, като доверено лице, на което е дадена стока за пазене. Трябва да съхранявате и застраховате стоката (на Ваши разноски ) отделно от всички останали стоки, които притежавате и да я маркирате по такъв начин, че да е ясно идентифицирана като наша собственост.  

8.3      Независимо, че стоките (или някоя от тях) остават наша собственост, можете да продавате или да използвате стоката в обичайния ход на бизнес дейността Ви при пълна пазарна стойност, за наша сметка. 

8.4      С незабавен ефект ще ни прехвърлите всички вземания, придобити от препродажбата на стоките на Ваши клиенти или трети лица, отговарящи на сумите, които ни се дължат, включително ДДС, независимо дали сте платили дължимите към нас суми за съответните стоки. Ние ще имаме право да си възстановим цената на стоката (плюс ДДС), независимо, че правото на собственост на стоката не е прехвърлено. 

8.5      Всяка такава продажба или сделка ще се смята за продажба или използване на нашите стоки от вас, за Ваша сметка и Вие се определяте като лице, което извършва финансовата операция когато се правят такива продажби или сделки. Освен ако правото на собственост на стоките не премине от нас, всички постъпления от продажби на стоките или от друго естество, се съхраняват и не трябва да се смесват с други пари, да не се внасят по банкова сметка и по всяко време да са идентифицирани като наши пари.

8.6      До момента, докато правото над стоките не премине от нас, в случай на искане, ще доставите съответните стоки, тъй като не са престанали да съществува или не са препродадени от Вас. Ако не успеете да направите това, си запазваме правото да влезем във всички помещения, които притежавате или контролирате и където се съхраняват стоките и да си ги вземем обратно. От момента на възникване на такова искане, правата Ви съгласно клауза 8.3 се преустановяват.

9.0      Отменяне

За определени категории стоки, можете, по наша преценка, както и при заплащане на такса за анулиране, да отмените поръчката или да отложите доставката, при условие, че предварително сте се споразумели с нас в писмена форма за това.

10.0    Връщане (на стоки)

10.1    Можете да върнете дадена стока, само ако е предмет на предварително писмено съгласие от наша страна. Трябва да ни върнете стоката в първоначалното и състояние, без повреди и на свой собствен риск и разноски. Всички искания за Разрешение за връщане на материали (RMA) трябва да се подадат чрез онлайн, както е описано в нашия Интернет сайт. В случай, че се нуждаете от повече подробности, моля вижте нашия уеб сайт.

10.2    Запазваме си правото да наложим такса за попълване на запасите, която е по-висока с 35 Евро или 25% от цената на стоката, която се връща.

11.0    Гаранции

11.1    Трябва да се уверите в годността на стоките за предназначението им. Не гарантираме, пригодност за каквато и да е цел.

11.2    Не гарантираме, че доставените стоки, ще работят без грешки или прекъсвания или че всички софтуерни грешки, които могат да възникнат, ще бъдат отстранени.

11.3    Нямате автоматично право да ремонтирате или замествате стоки, различни от договорените с нас. Стоките се доставят с гаранциите, предложени ни от производителя. Нямате право да искате каквато и да е друга продуктова гаранция от нас.

11.4    В рамките на срок от 30 работни дни от доставката на стоката, сме съгласни, че трябва да заменим или поправим дефектни стоки, при условие че:

11.4.1 сте ни дали писмено предизвестие за дефекта в рамките на дадения срок; и

11.4.2 ни върнете дефектните стоки;

11.4.3 след инспектиране на стоките, сме се убедили, че установените дефекти се дължат на дефек-тни материали или изработка и не се дължат на неправилно боравене и съхранение, липса на боравене с грижата на добър стопанин, монтаж, ремонт или промени, направени от купувача, или в резултат на случайни събития.

11.5    С изключение на условията, посочени в клауза 11.4 по-горе, не носим отговорност за дефекти, възникнали в резултат на доставката на стоката обратно към нас. 

11.6    Специално трябва да се отбележи, че клауза 11.4. не включва софтуер и че не носим отговорност за грешки или дефекти в софтуера, доставен до Вас.

11.7    При никакви обстоятелства не носим отговорност за загуби, произтичащи от Ваше неизпълне-ние на задължения по настоящите правила и условия, нито следва да носим отговорност за каквито и да е косвени или последващи щети, включително оперативни загуби, нереализиране на очакваните спестявания или всяка друга претенция, повдигната от трето лице срещу Вас, дори и да сме били информирани за такива щети, оперативни загуби или претенции.

11.8   &nbspВсички стоки, които са върнати като дефектни и впоследствие се установи, че не са, ще бъдат върнати. Запазваме си правото да начислим такса за връщане на дефектни стоки, които не са,включително и всички разходи, направени от производителя за тестване на стоките за дефекти.

12.0    Ограничение на отговорността

12.1    Нищо в договора не следва да ограничи или изключи нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от наша небрежност или измама, или каквото и да е друго нарушение или отговорност, което не може да бъде изключено от закона.

12.2    Не носим отговорност пред Вас за каквато и да е загуба или щета:-

12.2.1 когато няма нарушение на правно задължение, от Ваша страна към нас или от наши служители или агенти;

12.2.2 когато е невъзможно да предвидим такава загуба или повреда, в момента на приемане на Вашата поръчка; или

12.2.3 до степен, че всяко увеличение на загубата или повредата е в резултат на нарушение от Ваша страна на някое от условията на договора.

12.3    Не носим отговорност за каквито и да е било последващи загуби, като загуба на бизнес печалби, загуба на доходи или каквито и да е други косвени загуби.

12.4    Съгласно клауза 12.1, нашата максимална отговорност към Вас по силата на договор, деликт (включително небрежност) или по какъвто и да е друг начин, няма да надвиши сума, равна на два пъти стойността на стоките, които сте поръчали.

13.0    Интелектуална собственост

13.1    Ще Ви обезщетим за всички разходи и задължения, произтичащи от каквато и да е претенция, че използването на стоките, доставени от нас, нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица. В тази връзка, можем да поискаме обратно стоките си или да ги заменим (по-малко амортизация).

13.2    Трябва да ни уведомите незабавно в писмен вид за противозаконно или неразрешено използване на стоки или права на интелектуална собственост.

13.3    Сами ще контролираме съдебното производство, преговори и уреждане на всички претенции, като Вие трябва да ни осигурите разумно съдействие, ако такова е нужно, за да ни помогнете, ако съдопроизводство е пряко свързано с доставените за Вас стоки.

13.4    Няма да Ви обезщетим в следните случаи:

13.4.1 за всяка неоправомощена промяна на предназначението на на стоките

13.4.2 в случай на претенции, предизвикани от употребата на стоките с каквито и да било продукти, които не са доставени от нас.

13.5    Вие ни дължите обезщетение в случай на искове, свързани с права на интелектуална собственост, посочени или притежавани от Вас и интегрирани в стоките, които сте купили от нас.

14.0    Информиране на Вашите за клиенти

14.1    Следва да информирате клиентите си за тези условия и правила, които имат или ще имат отражение върху тяхната покупка, ползване или разпореждане на стоките, включително права върху интелектуалната собственост и всякакви гаранции, дадени от производителя.

14.2    Използването на стоките може да бъде обект на ограничения по отношение на тяхното прилагане. Приемате, че ще получите допълнителна информация от нас, ако стоките ще се използват за други цели, различни от търговско или частно ползване.

15.0    Снимки

Снимките на стоки на нашия уебсайт са само с илюстративна цел и могат леко да се различават от действителните стоки.

16.0    Поверителност

16.1    Приемаме Вашата поверителна информация много сериозно. Няма да използваме информацията, която ни предоставяте, за други цели, освен за обработка на Вашите поръчки за стоки или за да Ви предоставим информация за нашите продукти и услуги, които смятаме, че може да Ви заинтересуват.

16.2    Вашата лична информация няма да бъде използвана за други цели и ще се съхранява на защитен сървър и ще се обработва в съответствие с приложимото датско законодателство за защита на данните.

16.3    Вашата лична информация може да бъде използвана от нас и други фирми в рамките на нашето сдружение, в съответствие с тази клауза. Предприемаме всички разумни усилия да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите лични данни. Личните данни няма да бъдат продавани или прехвърляни на несвързани трети страни без Вашето предварително съгласие.

16.4    Данните, които събираме от Вас може да включват:-

16.4.1 лични данни като име, ел.поща (имейл адрес), телефон и факс, адрес за фактуриране и / или адрес за доставка

16.4.2 финансова информация, като например данни за кредитната Ви карта.

16.4.3 Данни, които ни дават възможност да Ви разпознаем и да разберем как използвате нашия сайт. Тези данни се събират от бисквитки. Бисквитката е малък файл, който изпращаме на Вашия компютър и който след това, се съхранява на Вашия браузър или твърд диск. Тя съдържа уникален номер, но не и лични данни. Данните, събрани от бисквитките няма по никакъв начин да се предадат на трети лица и се съхраняват само за наша вътрешна употреба.

16.5    Ако не желаете да се свързваме с Вас с подробности за нашите продукти и услуги, моля изпратете ни имейл на: info@eeteuroparts.bg

17.0    Прекратяване 

17.1    Всяка страна може да прекрати договора, ако другата:

17.1.1 извършва материално или постоянно нарушаване на тези условия и изисквания; и 

17.1.2 не успее да го поправи в рамките на 30 дни от момента, когато другата страна е подала писмено уведомление за такова нарушение; или

17.1.3 престане да осъществява дейност, в съществен размер или изцяло; или

17.1.4 изпадне в несъстоятелност или не е в състояние да изплати дълговете си, когато същите станат изискуеми.

18.0    Форсмажорни обстоятелства /непреодолима сила/

Ще положим всички усилия, за да изпълни задълженията си по настоящия договор. Няма да носим отговорност за неизпълнение, или забавяне при изпълнението на някое от задълженията ни по договора, в случай че невъзможността за изпълнение или закъснението се дължат на обстоятелства извън нашия контрол. В случай на закъснение, ще пристъпим към изпълнение на задълженията си, веднага след като това стане възможно.

19.0    Уведомяване

Всяко известие, което се дава от едната страна на другатата, може да се предаде по електронна поща, факс или по пощата на адреса на другата страна, посочен в потвърждението на поръчката или друг адрес който съответната страна е съобщила на другата в писмен вид, и ако е изпратено по електронна поща следва, освен ако не е доказано обратното, да се счете за получено в деня на изпращането, ако е изпратено по факс, се счита за връчено при получаването на Доклада за липса на грешки, а ако е изпратено с писмо се счита, че е било доставено в рамките на обичайната работа на Пощите.

20.0    Общи условия

20.1    Всяко отклонение на тези условия и правила (включително всички специални условия, договорени между страните), не са приложими освен ако не са договорени в писмена форма с нас.

20.2     Ако една или няколко разпоредби на настоящия договор, се счете за невалидна, незаконна или неприложима, това не трябва да засяга или накърнява валидността, законността или приложимостта на която и да е друга разпоредба..

20.3    Тези правила и условия и договорът ни с Вас, се регулират от датското право и подлежат на неизключителната юрисдикция на датските съдилища.