Условия и Правила за Крайни потребители

Моля, внимателно прочетете настоящите правила и условия, преди да пуснете дадена поръчка и съхранявайте копие от тези условия и правила, както и Вашата поръчка за бъдещи справки.

1.         Определения

1.1       В настоящите условия и правила:  

1.1.1    Ние и нас - се отнася за EET Europarts (със седалище и адрес Bregnerødvej 133 D, 3460,Birkerød, Дания)

1.1.2    Вие и Вас - се отнася за Купувача на каквито и да е стоки от нас

1.1.3    договор - означава настоящите условия и правила, заедно с Вашето потвърждение на поръчката

1.1.4    стоки - означава всички продукти или услуги, които можете да поръчате от нас

1.1.5    поръчка - означава поръчка, направена от Вас към нас за покупка на стоки

1.1.6    потвърждение на поръчката - означава приемане на Вашата поръчка от наша страна

1.1.7    Потребител е всяко физическо лице, което при заявяване на поръчка при нас, извършва действия за цели, които са извън неговата сфера на търговия, дейност или професия

1.1.8    Уебсайт означава, на нашата интернет страница http://www.eeteuroparts.bg/ или която и да е друга страница на сдружението EET Europarts Group

2.         Бизнес продажби

Ако поръчвате стоки, а не сте потребител (например защото сте юридическо лице), тогава:

2.1       тези условия и изисквания не се прилагат; и

2.2       към поръчката и всеки произтичащ договор между Вас и нас се прилагат нашите бизнес правила и условия.

3.         Условия на договора

3.1       Всички поръчки за стоки се считат като предложение от Вас за закупуване на стоки съгласно настоящите условия и правила. Ние можем да приемем или да не приемем Вашата поръчка, по наша преценка.

3.2       Можем да промени тези условия и правила по всяко време.Съответните промени ще важат за всички поръчки, които направите след момента, когато сме актуализирали условията и правилата на нашия уебсайт. Промените няма да се прилагат за поръчки, които сте подали преди съответните промени да са направени в сайта ни.

3.3       Погрижили сме се да гарантираме, че нашият сайт (включително и помощните страници) и настоящите условия и правила не си противоречат един на друг. Въпреки това, ако има някакви несъответствия или противоречия, ще се прилагат настоящите условия и правила, вместо съответната противоречива или непоследователна част от нашия сайт.

3.4       Ще приемем Вашето предложение за покупка на стоки в рамките на тези условия и правила чрез издаване на потвърждение на поръчка, като от този момент нататък договорът между нас става задължителен.            

3.5       Ще направим всичко възможно да Ви доставим стоките, описани в потвърждението на поръчката, но е възможно да има случаи, когато не сме в състояние да доставим тези стоки, поради следните примери (а) стоките, вече не се произвеждат или не се предлагат или (б ) в нашия уебсайт е станало грешка в ценообразуването. При тези обстоятелства ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим и да Ви дадем възможност да потвърдите отново своята поръчка на правилната цена, или да отмените поръчката. Ако анулирате поръчката си, а вече сте платили стоките ние ще Ви върнем обратно всички суми, които сте платили за тези стоки.

4.         Цени и плащане

4.1       Правим всичко възможно, за да гарантираме, че цените и описанията на стоките, показани на сайта ни са точни към момента, когато направите дадена поръчка.

4.2       Цената на стоките, ще бъде афиширана на Вашето потвърждение за поръчка и фактура.

4.3       ДДС се плаща от Вас по приложимия лихвен процент, както е посочено във фактурата Ви.

4.4       Вие трябва също така да платите доставката на стоките, както е посочено в нашия сайт и във Вашата фактура.

4.5       Приемаме плащане единствено по банков път. Банковите реквизити за плащане се намират на потвърждението на поръчката.

4.6       При плащане по банков път, ще Ви изпратим потвърждение на поръчката и стоките ще се доставят след плащане. Ако не получим плащане в рамките на 10 работни дни след датата на поръчката, същата ще бъде анулирана.

4.7       Ще изпратим потвърждение на поръчката, фактура и поръчаните от вас стоки на адреса за фактуриране, посочен в потвърждението на поръчката. Изпращаме документи само по електронна поща, на имейл адрес, който сте посочили въс формуляра за поръчката. 

4.8     Трябва да платите стоките, преди да сме Ви ги доставили. Можем да спрем дадена доставка на стоки до получаване на пълно плащане. Ако сме доставили дадена стока и същата не е платена, нито е на разположение да си я вземем обратно, когато основателно сме помолили, тогава може да процедираме към събиране на непогасената сума и/или стоките и разноските по събиране да се платят от Вас.

5.         Доставка

5.1      Всички доставки ще бъдат направени от нашия склад съгласно правилата "Ex Works", което означава, че всички транспортни разходи и рискове ще бъдат поети от Вас.

5.2       Ще доставим стоката, която сте поръчали на адреса за доставка, посочен в потвърждението за поръчка, освен ако не сте платили стоката с кредитна карта, в такъв случай, ще доставим стоката на адреса за фактуриране на кредитната Ви карта, както е посочено в потвърждението на Вашата поръчка.

5.3       Срокът на доставка, посочен в потвърждението на поръчката е само ориентировъчен.

5.4       Веднага след получаване на стоките, трябва да ги разгледате и да ни уведомите в случай, че нещо липсва, не е правилно доставено, с невярно описание или има някакво друго несъответствие с поръчаните стоки или в случай че стоките са с увредена опаковка или във видимо влошено състояние, като в момента на доставката, уведомите нас и куриера в писмена форма.

5.5       Ако няма на разположение човек, който да приеме доставката, когато дойде нашия куриер, последния ще задържи стоката до два дни и можете да уговорите нова дата на доставка. Ако не приемете доставката на стоките в рамките на два дни от датата за доставка, посочена в потвърждението на поръчка, ние си запазваме правото да третираме поръчката като анулирана от вас. В този случай ние ще Ви върнем парите за стоката, но ще си запазим съответния размер, платен за доставка.

5.6       Ако сте ни дали неверен или непълен адрес на доставка и в резултат се опитваме, но не сме в състояние да осъществим доставката, си запазваме правото да третираме поръчката като отменена от вас. В такъв случай ще Ви върнем цената на стоката, но ще запазим размера от сумата, която сте платили за доставка.

5.7       Ако някои от стоките, които сте заявили, не е налична, можем да направим частична доставка. А останалата част от поръчката ще бъде доставена при първа възможност.

6.         Прехвърляне на собственост & Риск

6.1      Собствеността на стоките и рискът преминава върху вас при последното получаване на пълната сума или доставка на продуктите до Вас, както е посочено в точка 5.1 по-горе. Ако сте в нарушение на тези правила и условия, можем по всяко време да си върнем доставените стоки преди прехвърляне на собствеността.

6.2       Значение на риска:

6.2.1    в рамките на срока, посочен в точка 7.1, и при всички обстоятелства, представлява задължение да се предприемат необходимите грижи по получените стоки; и

6.2.2    след изтичане на срока, определен в точка 7.1 отговорността за вреди, причинени от употреба, обработване и съхраняване на стоките преминава към Вас, когато Ви доставим същите.

7.         Имате право да изразите неудовлетворение/да върнете/замените стоките и да си получите обратно парите.

7.1       В случай че получите дефектна стока или във връзка с всякакви други случаи, свързани с гаранцията, можете да подадете заявление за Разрешение за връщане на материали (RMA), през сайта ни и да ни върнете стоката не по-късно от 14 работни дни след деня, в който стоката, която искате да върнете, е била доставена. Уведомлението за връщане трябва да бъде в писмена форма и потвърдено от EET Europarts. 

7.2       В случай на връщане или проблеми свързани с гаранцията (RMA- Разрешение за връщане на материали), сте длъжни да върнете стоката на свой собствен риск и разноски. 

7.3       В случай на подаване на заявление за Разрешение за връщане на материали, трябва да поемете необходимите грижи за стоките от момента на получаването им, до връщането им при нас. Ние си запазваме правото да предприемем действия срещу Вас за върнати стоки, които са направени негодни за препродажба или са повредени докато са били в притежанието ви. Потребителят поема риска от намаляване на продажната стойност на стоките. EET Europarts си запазва правото да определи намалената стойност на стоките. 

7.4       Ако не върнете стоката в рамките на срока, определен в точка 7.1, си запазваме правото да наложим такса за възстановяване на запасите, възлизаща на 35 Евро или 30% от цената на на върнатата стока.

7.5       Ако кандидатствате за Разрешение за връщане на материали и получите одобрение, но не върнете стоката, както се изисква, можем да Ви начислим нашите директни разходи за връщане на стоките. Потребителят има отговорността да докаже, че стоките са били върнати на EET Europarts. 

7.6       В случай на Разрешение за връщане на материали ще Ви върнем платената цена минус разходите по връщането на стоките (когато е приложимо) в срок от 10 работни дни от датата на получаване на стоките в нашия склад. 

Ако желаете да направите ODR оплакване, моля направете го от тук.

8.         Дефектни стоки

8.1      Съгласно тези условия и изисквания, дефектни стоки означават онези стоки, които сме Ви доставили и които не съответстват на договора. Дефектни стоки не включват стоките, които са станали дефектни поради нормално износване, умишлена повреда, злополука, небрежност, проявена от Вас или от трето лице, употреба извън предназначението им, поради неспазване на наши или указания на производителя, или всяко друго изменение или поправка, извършени без нашето предварително одобрение или това на производителя.

8.2     Трябва да ни уведомите възможно най-бързо в случай на липсващи, неправилно доставени или несъответстващи на поръчаните стоки, които са дефектни.

8.3     В нашият сайт има подробна информация за това как да ни уведомите за всички дефектни стоки и как да се организира разрешаването на проблема. Всички искания за Разрешение за връщане на материали трябва да бъдат подадени онлайн посредством формуляра за връщане на стоки в сайта ни. За повече информация, моля прегледайте нашия уеб сайт.

8.4     Ако ни връщате дефектни стоки, можете да го направите на свой собствен риск и разноски. Трябва да се уверите, че всички дефектни стоки се връщат по подходящ начин и са надлежно опаковани и етикетирани с правилният ни адрес. 

8.5     Няма да се пристъпи към никакво възстановяване, докато стоките не се върнат. От всяко възстановяване на суми за дефектни стоки се приспада приложимата такса за доставка.

8.6     Ако се върнете стоки, защото си мислите, че са дефектни, може да Ви начислим цената на целия транспорт и действителните ни разходи и разноски, в случай, че стоките се проверят и се установи, че нямат никакви дефекти.

9.         Форсмажорни обстоятелства /непреодолима сила/

Ще положим всички усилия, за да изпълни задълженията си по настоящия договор. Няма да носим отговорност за неизпълнение на, или забавяне при изпълнението на някое от задълженията ни по договора, в случай че невъзможността за изпълнение или закъснението се дължат на обстоятелства извън нашия контрол. В случай на закъснение, ще пристъпим към изпълнение на задълженията си, веднага след като това стане възможно.

10.      Ограничение на отговорността

10.1     Нищо в договора не следва да ограничи или изключи нашата отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от наша небрежност или измама, или каквото и да е друго нарушение или отговорност, което не може да бъде изключено от закона.

10.2     Не носим отговорност пред Вас за каквато и да е загуба или щета:

10.2.1  когато няма нарушение на правно задължение, дължимо към Вас от нас или от наши служители или агенти;nbsp;

10.2.2  когато е невъзможно да предвидим такава загуба или повреда, в момента на приемане на Вашата поръчка; или

10.2.3  до степен, че всяко увеличение на загуба или повреда е в резултат на нарушение от Ваша страна на някое от условията на договора.

10.3     Съгласно клауза 10.1, нашата максимална отговорност към Вас по силата на договор, деликт (включително небрежност) или по какъвто и да е друг начин, няма да надвиши сума, равна на два пъти стойността на стоките, които сте поръчали.

10.4     Тези условия не засягат правата Ви като потребител.

11.       Снимки

Снимките на стоки на нашия уебсайт са само с илюстративна цел и могат леко да се различават от действителните стоки.

12.       Поверителност

12.1     Приемаме Вашата поверителна информация много сериозно. Няма да използваме информацията, която ни предоставяте, за други цели, освен за обработка на Вашите поръчки за стоки или за да Ви предоставим информация за нашите продукти и услуги, които смятаме, че може да Ви заинтересоват.

12.2     Вашата лична информация няма да бъде използвана за други цели и ще се съхранява на защитен сървър и ще се обработва в съответствие с приложимото датско законодателство за защита на данните.

12.3     Вашата лична информация може да бъде използвана от нас и други фирми в рамките на нашето сдружение, в съответствие с тази клауза. Предприемаме всички разумни усилия да предотвратим неоторизиран достъп до Вашите лични данни. Личните данни няма да бъдат продавани или прехвърляни на несвързани трети страни без Вашето предварително съгласие.

12.4     Данните, които събираме от Вас може да включват:

12.4.1 лични данни като име, ел.поща (имейл адрес), телефон и факс, адрес за фактуриране и / или адрес за доставка

12.4.3  Данни, които ни дават възможност да Ви разпознаем и да разберем как използвате нашия сайт. Тези данни се събират от бисквитки. Бисквитката е малък файл, който изпращаме на Вашия компютър и който след това, се съхранява на Вашия браузър или твърд диск. Тя съдържа уникален номер, но не и лични данни. Данните, събрани от бисквитките няма по никакъв начин да се предадат на трети лица и се съхраняват само за наша вътрешна употреба.

12.5     Ако не желаете да се свързваме с Вас с подробности за нашите продукти и услуги, моля изпратете ни имейл на  info@eeteuroparts.bg

13.       Закон

Тези правила и условия и договорът ни с Вас, се регулират от датското право и подлежат на неизключителната юрисдикция на датските съдилища.